Claim "H W Mason & Sons Ltd (Stony Stratford, Milton Keynes)"