• Horis A. Ward Stone Mountain Chapel
    Stone Mountain, GA
Brought to you by
Thomas Acree