• WALDO FUNERAL HOME - SHERMAN
    Sherman, TX
Brought to you by
David Ray Murray 1924-2013