Brought to you by
Toyokazu "Toyo" Sasaki 1919-2014