Thongphoune Sengphirom
1950 - 2020
{ "" }
Share
Share Thongphoune's life story with friends and family
Send an Email
Or Copy this URL to Share
Thongphoune Sengphirom ອາຍູ່70ປີ

ໃດ້ເສຍຊິວິດຢຸ່ໂຮນຫມໍMary Greeley Medical Center Ames Iowa

ເດອຶນ12-ວັນທີ່17 2020ໍ

ຢາແມ່ທອງກອນເສຍຊີວິດໃດ້ໃຊຊິວິດຢູ່ກັນສາມີຄືທານPhouangphanh Sengphirom.

ມີລຸກສາວຄືນາງ: Jade Robinson, Phetsavanh Sengphirom, Taunny Mahoney

ລຸກຊາຍ: Tony Sengphirom

ຫລານ: Amanda Sengphirom, Kirby Tran, Michael Mahoney, Briana Tran, KP Robinson, Andrew Tran, Donavanh Lipai, and Rosalie Sengphirom.ຢາແມ່ທອງເກິດເດອຶນ5ວັນທີ່1 1950.

ປີພັນ1979ຢາແມ່ທອງໃດ້ຮັບໂອກາດອັນແສນດີຈາກປະເທດໃທເພອຶມາໃຊຊີວິດອິດສະລະພາບຢູ່ທີ່ສະຫາລັດອາເມເລີກາ

ພອ້ນດ້ວຍສາມີແລະຄອບຄົວ.ຢາແມ່ທອງເປັນຄົນທີ່ອົບອຸນຍີ້ມແຍມແຈ່ມໃສຮັກແລະໃຫ້ກຽດທຸກຄົນ.ຢາແມ່ທອງເປັນຄົນທີ່ຮັກລຸກຫລານແລະໃຫ້ລອຍຍີ້ມຈາກໃຈເພອື່ສະແດງເຖີງຄວາມຮັກແລະຫວງໃຍ.ຢາແມ່ທອງເປັນຄົນທີ່ຮັກແລະຂໍລົບນັບຖືຂອງຫລາຍໆຄົນເຖີງສີຈາກໃປແຕ່ກະຫຍັ້ງບໍ່ສີ້ນສຸດກັບຄວາມຄິດຮອດແລະອາໃລກັບການຈາກໃປຂອງຢາແມ່ທອງ.

ພີທີສົງສະການຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນເສົາວັນທີ27thເດອຶນ3 2021; ເວລາ9ໂມງເຊົ້າຫາ12ຕອນສວຍຢູ່ທີວັດລາວ:

Wat Lao Buddhavath Iowa

1804 E Park Ave Des Moines 50320ທາທ່ານໃດມີໃຈສະທາຢາກກິນທ່ານນໍາຄອບຄົວຢາແມ່ທອງກໍສົງໃປກິນທ່ານມໍາຄອບຄົວເພິນໃດທີ

https://gofund.me/ae2f0059>. ຫລືຢູ່ທີວັດລາວໃນມຶ້ສົງສະການ.ທາທ່ານໃດມີໃຈສະທາຢາກສົງພວງມະລາໄຫ້ຢາແມ່ທອງຂໍໄຫ້ສົງໃປທີວັດລາວໃນວັນສົງສະການຄືວັນເສົາວັນທີ9ເດອຶນ1.

ເພື່ອເປັນການປັອງກັນໂລກໂຄວິດກະລຸນາໃສ່ຜ້າປີດປາກພ້ອມດ້ວຍໄຫ້ໄກກັນລະຍະຫ່າງປະມານ6ຟີ່ດ

ຂໍຂອບໃຈນໍາຍາດຕິພີ່ນ້ອງເພອື່ນມິດສະຫາຍທຸກໆຄົນ.
To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in Nevada Journal on Jan. 7, 2021.
MEMORIAL EVENTS
JAN
9
Memorial service
09:00 - 12:00 PM
Memories & Condolences
Not sure what to say?
0 entries
Invite others to add memories
Share to let others add their own memories and condolences