Thongphoune Sengphirom
FUNERAL HOME
Rasmusson-Ryan Funeral Home & Crematory - Nevada
1418 Fawcett Parkway
Nevada, IA
Thongphoune Sengphirom ອາຍູ່70ປີ

ໃດ້ເສຍຊິວິດຢຸ່ໂຮນຫມໍMary Greeley Medical Center Ames Iowa

ເດອຶນ12-ວັນທີ່17 2020ໍ

ຢາແມ່ທອງກອນເສຍຊີວິດໃດ້ໃຊຊິວິດຢູ່ກັນສາມີຄືທານPhouangphanh Sengphirom.

ມີລຸກສາວຄືນາງ: Jade Robinson, Phetsavanh Sengphirom, Taunny Mahoney

ລຸກຊາຍ: Tony Sengphirom

ຫລານ: Amanda Sengphirom, Kirby Tran, Michael Mahoney, Briana Tran, KP Robinson, Andrew Tran, Donavanh Lipai, and Rosalie Sengphirom.



ຢາແມ່ທອງເກິດເດອຶນ5ວັນທີ່1 1950.

ປີພັນ1979ຢາແມ່ທອງໃດ້ຮັບໂອກາດອັນແສນດີຈາກປະເທດໃທເພອຶມາໃຊຊີວິດອິດສະລະພາບຢູ່ທີ່ສະຫາລັດອາເມເລີກາ

ພອ້ນດ້ວຍສາມີແລະຄອບຄົວ.ຢາແມ່ທອງເປັນຄົນທີ່ອົບອຸນຍີ້ມແຍມແຈ່ມໃສຮັກແລະໃຫ້ກຽດທຸກຄົນ.ຢາແມ່ທອງເປັນຄົນທີ່ຮັກລຸກຫລານແລະໃຫ້ລອຍຍີ້ມຈາກໃຈເພອື່ສະແດງເຖີງຄວາມຮັກແລະຫວງໃຍ.



ຢາແມ່ທອງເປັນຄົນທີ່ຮັກແລະຂໍລົບນັບຖືຂອງຫລາຍໆຄົນເຖີງສີຈາກໃປແຕ່ກະຫຍັ້ງບໍ່ສີ້ນສຸດກັບຄວາມຄິດຮອດແລະອາໃລກັບການຈາກໃປຂອງຢາແມ່ທອງ.

ພີທີສົງສະການຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນເສົາວັນທີ27thເດອຶນ3 2021; ເວລາ9ໂມງເຊົ້າຫາ12ຕອນສວຍຢູ່ທີວັດລາວ:

Wat Lao Buddhavath Iowa

1804 E Park Ave Des Moines 50320



ທາທ່ານໃດມີໃຈສະທາຢາກກິນທ່ານນໍາຄອບຄົວຢາແມ່ທອງກໍສົງໃປກິນທ່ານມໍາຄອບຄົວເພິນໃດທີ

https://gofund.me/ae2f0059>. ຫລືຢູ່ທີວັດລາວໃນມຶ້ສົງສະການ.



ທາທ່ານໃດມີໃຈສະທາຢາກສົງພວງມະລາໄຫ້ຢາແມ່ທອງຂໍໄຫ້ສົງໃປທີວັດລາວໃນວັນສົງສະການຄືວັນເສົາວັນທີ9ເດອຶນ1.

ເພື່ອເປັນການປັອງກັນໂລກໂຄວິດກະລຸນາໃສ່ຜ້າປີດປາກພ້ອມດ້ວຍໄຫ້ໄກກັນລະຍະຫ່າງປະມານ6ຟີ່ດ

ຂໍຂອບໃຈນໍາຍາດຕິພີ່ນ້ອງເພອື່ນມິດສະຫາຍທຸກໆຄົນ.



Published by Nevada Journal on Jan. 7, 2021.
To plant trees in memory, please visit the Sympathy Store.
MEMORIAL EVENTS
Jan
9
Memorial service
9:00a.m. - 12:00p.m.
Wat Lao Buddhavath
1804 E. Park Avenue, Des Moines, IA
Funeral services provided by:
Rasmusson-Ryan Funeral Home & Crematory - Nevada
MAKE A DONATION
MEMORIES & CONDOLENCES
Add a Message


Not sure what to say?



0 Entries
Be the first to post a memory or condolences.